مجله سفر و گردشگری

ارسال

ما در سفرانه با شعار یک سفر جانانه بدنبال تحقق این شعار برای تمامی بازیگران عرصه صنعت بسیار بزرگ گردشگری هستیم. هم برای مسافران و توریستها بعنوان استفاده کنندگان و نظردهندگان نهایی برای خدمات که نظرات آنان تاثیر بسیاری برای دیگر استفاده کنندگان از خدمات خواهد داشت و هم برای ارایه دهندگان خدمات که ارایه خدمات استاندارد و مطلوب بر توسعه و گسترش کآسب و کار آنان بطور مستقیم و موثری تاثیر گذار خواهد بود.

از اینکه با تعامل با یکدیگر بدنبال ایجاد این فضا بوده و ما را با ارسال انواع تصاویر و مطالب و سفرنامه ها و خاطرات سفر و بررسی هتل های محل اقامت و… یاری مینمایید بخود میبالیم و سپاسگزار هستیم

۴

در حال بارگذاری
عنوان منو